+45 86 76 14 14 tgv@sindingco.dk

Bytorvet og Skovkvarteret kaldes tilsammen Solbjerg Bytorv

Lokalplan 1114 blev muliggjort gennem en Kommuneplanændring i 2017, der gav mulighed for

  • At opføre et større supermarked
  • At blande boliger/butikker og erhverv.

Lokalplanen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Stadsarkitekt Stephen Willacy, Byplanafdelingen, SWECO, Solbjerg Bytorv og ikke mindst borgerne i Solbjerg repræsenteret ved Solbjerg Fællesråd, men også direkte repræsenteret ved flere høringer.

Formål

Målet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et nyt moderne, aktivt og attraktivt samlingspunkt i Solbjerg.

Bytorvet skal med sin karakter, funktioner og udseende stimulere det lokale byliv med mulighed for handel, arrangementer, ophold og nærvær. Ved torvet etableres et stort supermarked, så byens borgere kan få dækket de fleste indkøbsbehov i Solbjerg.  Hertil kommer forskellige butikker, café og forskellige muligheder for erhverv foruden boliger, som tilsammen bidrager til at gøre området aktivt og levende.

Skovkvarteret udgør et helt nyt byområde med ca. 80 boliger af gennemsnitligt 100 kvm. Boligområdet skal indrettes, så det tilbyder beboerne gode muligheder for både privat og fælles udendørs liv og ophold. Opholdsarealerne skal friholdes for biltrafik og skal indrettes til leg og ophold

Områdets kvalitet styrkes af naboskabet til Solbjerg Skov – et af Danmarks største skovrejsningsprojekter

Herudover sikrer lokalplanen, at byens forbindelse til Solbjerg Skov understøttes med en rekreativ grøn stiforbindelse. Stiforbindelsen skal indbyde til aktivitet og uformelle møder mellem Solbjergs borgere. Stien skal på begge sider kantes af beplantning, som skal forbinde byen med skoven. Solbjerg Skov er et af Danmarks største skovrejsningsprojekter.

Bebyggelsens udseende

Bytorvet, skal fremstå som et sammenhængende og varieret byområde, der tilpasser sig den omkringliggende bebyggelse, så Solbjergs karakter som et aktivt og imødekommende bysamfund understøttes og udvikles. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager. Bebyggelsen omkring torvet skal have åbne, udadvendte funktioner i stueetagen.

Skovkvarteret kan ligeledes opføres i tre etager. For at sikre både sammenhæng og variation i området skal bebyggelse udformes efter et gennemgående arkitektonisk facadekoncept, men med variation i teglfarve, så hver boligenhed fremstår som en selvstændig bygning.

For at skabe sammenhængen til Solbjerg skal både Bytorvet og Skovkvarteret bygges med facader af primært mursten i røde, gule, beige, brune eller grå nuancer. Murværket skal udføres med detaljering og opdelinger, der sikrer variation og en menneskelig skala i området Taget skal være saddeltag med en hældning på 30-45 grader og være belagt med tagtegl i farver der ”spiller” med murværket.

 

Opholdsarealer og beplantning

Bytorvet:

Ved Bytorvet skal beplantning adskille parkeringsareal fra torveareal, indramme torvet og understøtte en indbydende og imødekommende stemning. Beplantning skal have en urban bearbejdning med kantning og indramning. Der skal plantes træer på parkeringsarealerne og ud mod Solbjerg Hedevej.

Belægning skal udføres i gode materialer med de to markerede torvearealer ”Zenpladsen” og ”Bytorvet” delvist som tegl eller natursten. Skift i belægning skal lede færdslen og indramme forskellige funktioner.

Omkring boliger på terræn skal beplantning i plantebede eller kummer udgøre en grøn afskærmning til skygge og læ i private og semiprivate zoner.

Herudover skal beplantning og landskabelig bearbejdning sikre et grønt udtryk mod Elleskovvej som en del af den grønne rekreative forbindelse mellem by og skov.

Omkring boliger på terræn skal beplantning i plantebede eller kummer udgøre en grøn afskærmning til skygge og læ i private og semiprivate zoner.

Skovkvarteret:

Skovkvarteret – delområde II

I Skovkvarteret skal der etableres grønne fælles og private opholdsarealer. Veje og parkering skal samles langs områdets kanter, så området mellem bygningerne så vidt muligt kan etableres som grønne arealer uden befæstelse og med stier, der sikrer adgang til den enkelte bolig. Fælles opholdsarealer indrettes til møder, aktivitet, leg og ophold. På parkeringsarealer og langs interne veje etableres træer og anden beplantning.